Polityka Prywatności Użytkowników Serwisu www.sqm.eu

Definicje.
Wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

Administrator – Administrator Danych Osobowych użytkowników serwisu www.sqm.eu – SQM Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, adres: ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001004637, NIP: 7792361182, kapitał akcyjny: 4.080.370,00 zł, adres email: biuro@sqm.eu;

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://www.sqm.eu/ oraz podstronach serwisu.

Użytkownik – osoba, która przegląda Serwis lub zapisała się do newslettera (wypełniając formularz rejestracyjny i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z UODO z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2014 poz 1182 i poz. 1662 z póź. zm) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Dz.U. z 2013 poz.1422 z póź.zm). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub usuwania. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie oraz dla celów handlowych i marketingowych związanych ze świadczonymi usługami.

UODO – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2014 poz 1182 i poz. 1662 z póź. zm)

II. Newsletter

Administrator umożliwia Użytkownikom zapisanie się do newslettera w celu otrzymywania informacji na temat produktów oferowanych przez Administratora. Otrzymywane przez newsletter informacje będą miały charakter informacyjny, marketingowy i techniczny.
Zapis do newslettera odbywa się poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail Użytkownika oraz opcjonalnie numeru telefonu w przeznaczonym do tego oknie widocznym w Serwisie lub jego podstronach, potwierdzenie że Użytkownik zapoznał się z Polityką Prywatności Serwisu oraz wysłanie zgłoszenia zgodnie z widocznym wskazaniem. Wysyłając zgłoszenia Użytkownik potwierdza, że:
– zapoznał się z Polityką Prywatności oraz że ją akceptuje;
– wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną na podany adres e-mail, w szczególności ofert handlowych;
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych w Polityce Prywatności.
Następnie Użytkownik na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje wiadomość zawierającą link oraz informację, że poprzez kliknięcie na wskazany link Użytkownik potwierdza zapisanie się do newslettera.

III. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, którzy zapisali się do newslettera.

Dane (adresy e-mail) dotyczące Użytkowników Serwisu, którzy zapisali się do newslettera przetwarzane są przez Administratora, będącego w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administrator – marketingu bezpośrednim jego produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z UODO. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Administratora w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę.
Każdemu Użytkownikowi, który zapisując się do newslettera udostępnił swoje dane osobowe, Administrator zapewnia dostęp do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody Użytkownika. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

IV. Klauzula RODO

Administratorem Twoich danych jest SQM Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, adres: ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001004637, NIP: 7792361182, kapitał akcyjny: 4.080.370,00 zł, adres email: biuro@sqm.eu;. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@sqm.eu. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@sqm.eu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez SQM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach zawieranych z Tobą umów.